top of page

Általános szerződési feltételek

1. Általános Szerződési feltételek 

1.1. A Studio Heaven Kft (a továbbiakban: Bérbeadó) által üzemeltetett tereinek, termeinek bérlését(a továbbiakban:Szolgáltatás) és az ahhoz kapcsolódó, a Bérbeadó által nyújtott egyéb szolgáltatások igénybevételének módját és feltételeit, valamint a Bérbeadó által működtetett https://www.studioheaven.hu honlapon elérhető foglalási rendszer felhasználási feltétel jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), szabályozza . 

 

1.2. Jelen ÁSZF rendelkezései 2024. 04. 01. napjától kezdődően hatályosak. 

 

1.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) vonatkozó rendelkezései, azzal, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadók a szolgáltatásokat igénybe vevőkre. 

 

1.4. A honlapon keresztül, vagy közvetlen kapcsolatfelvételen keresztül a Bérbeadó által nyújtott szolgáltatások megrendelésével a jelen ÁSZF által meghatározott feltételek szerinti szolgáltatások igénybevételére és nyújtására vonatkozó szerződés jön létre a Bérbeadó és a szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: Bérlő) között. Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés magyar nyelven íródik, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, így utólag nem hozzáférhető és megtekinthető, azt nem iktatjuk. Szolgáltatóként nem vetjük alá magunkat magatartási kódex rendelkezéseinek. 

 

1.5. A Bérlő a holnapon történő foglalás leadásával egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF által meghatározott szerződéses feltételeket, annak valamennyi rendelkezésével egyetért és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit is a foglalási rendszerben erre a célra kialakított jelölőnégyzet kipipálásával. 

2. A Bérbeadó adatai: 

 • Név: Studio Heaven Kft. 

 • Székhely: 1185 Budapest, József Krt. 69. fsz.1. 

 • Cégjegyzékszám: 01-09-417944 

 • Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 

 • Adószám: 32320211-2-42 

 • Képviselő neve: Virág Attila, ügyvezető 

 • Elérhetőség: ati@studioheaven.hu 

 • Bankszámlaszám: 10300002-13507022-00014904

3. A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása: 

3.1. Az időpont foglalását a Bérlő a Bérbeadó honlapján található foglalási rendszeren keresztül intézheti az időpontfoglalási folyamat végrehajtásával. Az időpontfoglalásnál kötelezően kitöltendő adatok: Bérlő neve, e-mail címe, telefonos elérhetősége. 

 

3.2. A szolgáltatási szerződés a Bérlő által szabályszerűen továbbított megrendelés - időpontfoglalás - a Bérbeadó írásbeli (e-mail) visszaigazolásával jön létre és ennek megfelelően a megrendelés – foglalás – írásbeli visszaigazolásával a felek közötti szolgáltatási szerződés írásba nem foglalt szerződésnek minősül. 

 

3.3. A Bérbeadó kifejezetten felhívja a Bérlő figyelmét, hogy kizárólag a megrendelés elektronikus úton történt visszaigazolását követően – mely egyben a terem foglalásának visszaigazolását is jelent – jogosult arra, hogy a szolgáltatásnyújtást követelje a Bérbeadótól. A visszaigazoló email hiánya a foglalás nem megvalósulását jelenti. 

 

3.4. Bérbeadó felhívja a Bérlő figyelmét, hogy a Bérbeadó által küldött visszaigazolás akkor tekinthető megérkezettnek, ha az hozzáférhetővé válik a címzett fél számára. A Bérbeadót nem terheli semmilyen felelősség azokban az esetben, ha a visszaigazolást tartalmazó elektronikus üzenet azért nem érkezik meg a Bérlő félhez, mert a foglalás során helytelenül lett megadva az e-mail, illetve az üzenet nem kézbesíthető a Bérlő elektronikus postafiókjának telítettsége miatt. Az időpont foglalás ezekben az esetekben is megvalósult. 

 

3.5. A szóban továbbított megrendelés és/vagy megrendelés módosítása kizárólag abban az esetben minősül a Bérbeadó által elfogadottnak, és abban az esetben jelent kötelezettséget a Bérbeadóra nézve, amennyiben az ilyen módon továbbított megrendelést és/vagy megrendelés módosítását a Bérbeadó írásban visszaigazolta. Ekkor a Bérbeadó írásbeli visszaigazolása alapján egyértelműen megállapítható a létrejött, vagy módosított szolgáltatási szerződés tartalma. 

 

3.6. A megrendelés és/vagy a megrendelés módosításának a Bérbeadó általi szóbeli visszaigazolása nem jelent kötelezettséget a Bérbeadó nézve, még abban az esetben sem, ha a megrendelést és/vagy annak módosítását a Bérlő írásban továbbította. 

 

3.7. A szerződő felek között a Bérbeadó által nyújtott és a Bérlő által megrendelt szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szolgáltatási szerződés határozott – a Bérbeadó által írásban visszaigazolt foglalási időtartammal megegyező – időre jön létre. 

 

4. A szolgáltatás lemondása, elállás, felmondás 

4.1. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról, vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően legalább 168 (százhatvannyolc) órával írásban tájékoztatja a Bérbeadót. Amennyiben ezen időszakokon belül a foglalást törli, rövidebbre módosítja, későbbi időpontra módosítja a Bérbeadó lemondási / módosítási díjat számol fel.

4.2. Foglalás módosítása: 

 • Egy alkalommal módosítható díjmentesen az fotózás előtt 168 (százhatvannyolc) órával, ez a foglalási oldalon szabadon módosítható (regisztrációhoz kötött opció) 

 • 168 (százhatvannyolc) órán belül a foglalt időpont előtt a módosítás 5000 forintba kerül, emailes írásbeli visszaigazolás szükséges! 

 • 48 (negyvennyolc) órán belül a foglalás előtt már nem lehet időpontot módosítani, ilyenkor a lemondási feltételek lesznek érvényesek. 

4.3. Foglalás lemondása: 

 • A lefoglalt időpontot megelőző : 

 • 168 (százhatvannyolc) órán belül a bérleti díj 50%-a fizetendő 

 • 48 (negyvennyolc) órán belüli lemondás esetén a bérleti díj 100%-a fizetendő! 

 

4.4. A Bérlő a szolgáltatást lemondhatja a mindenkor hatályos Foglalási- és lemondási feltételek szerint, amelyet a bérlő a honlapon keresztül elér, valamint a foglalás kezdeményezésekor a foglalási feltételek megismerésével és tudomásul vételével magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. 

 

4.5. A Bérbeadó fenntartja magának a foglalás változtatásának jogát előzetes egyeztetést követően, azzal, hogy az elmaradt bérlést a Bérlővel egyeztetve méltányosan kompenzálja. 

 

4.6. Egyéni megrendelések esetén az elállási feltételek mindig egyedileg kerülnek meghatározásra. 

 

5. Fizetési feltételek 

5.1. A Bérbeadó által alkalmazott árak a Bérbeadó weboldalán megtalálhatóak. A Bérbeadó az általa alkalmazott árakat bármikor jogosult szabadon megváltoztatni azzal, hogy a Bérbeadó egyoldalú módosítása nem vonatkozik a korábban foglalt és a Bérbeadó által írásban visszaigazolt foglalásokra. 

5.2. A Bérbeadó az általa alkalmazott árakat az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően forintban tünteti fel, a feltüntetett árak az ÁFA-t (27%) tartalmazzák. 

5.3. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke a helyszínen rendezhető készpénzben, valamint egyedi esetekben banki átutalással. 

5.4. A Bérbeadó a befizetett összegekről a Bérlő felé nyugtát vagy számlát állít ki. 

5.5. Banki utalás esetén a szolgáltatás ellenértéke akkor tekintendő megfizetettnek, amennyiben annak összege a Bérbeadó vezetett folyószámláján maradéktalanul jóváírásra kerül.

6. A Bérlő jogai és kötelezettségei 

6.1. A felek közötti szolgáltatási szerződés értelmében a Bérlő jogosult az általa lefoglalt időpont(ok)ban az általa lefoglalt termet/termeit használni, a weboldalon megadott maximum létszámmal. Amennyiben Bérlő a megengedettnél nagyobb létszámmal jelenik meg, Bérbeadó jogosult az ár módosítására. Az egyes termek maximum létszáma a weboldalon termenként feltüntetve olvasható. 

6.2. A bérlő a Stúdióba belépve elfogadja annak házirendjét. 

6.3. Alapesetben egy bérlési időszak, azaz egy óra alatt egy ügyféllel lehet dolgozni és egyszerre egy fotós/videós, vagy csapat dolgozhat. 

6.4. A bérlési idő egyben tartalmazza a fotózási és a terem visszaállításának idejét. A Bérlő vállalja, hogy a termet az átvett állapotban adja vissza. 

6.5. A Bérlő nem készíthet termeinkben mások által elérhető olyan tartalmat, mely jogellenes, káros, vulgáris, obszcén, fenyegető vagy sértő tartalmú. 

6.6. A Bérlő köteles az esetleges kárt haladéktalanul jelezni a Bérbeadó recepcióján és minden szükséges adatot a Bérbeadó rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káresemény körülményei tisztázhatóak legyenek, illetve amelyek egy esetleges kárbejelentési, szabálysértési, vagy büntetőeljárás megindításához szükségesek. 

6.7. Mindazon esetleges károkért, melyek a weboldalon és/vagy a foglalási rendszer működésében felmerülő hiba vagy hiányosság miatt következnek be a Bérbeadó oldalán, a Bérbeadó a felelősségét kizárja. 

7. A Bérlő kártérítési felelőssége 

7.1. A Bérlő felelős mindazon károk megtérítéséért melyeket a Bérbeadó vagy harmadik személy részére ő maga vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek okoznak. 

7.2. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az okozott kár mértékét a Bérbeadó egyoldalúan határozza meg. A kár azonnal, a helyszínen készpénzben, vagy banki utalással fizetendő. 

8. A szolgáltatás megváltoztatása 

8.1. A Bérbeadó fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a termeken és a kapcsolódó szolgáltatásokon a Bérlő előzetes figyelmeztetése nélkül. 

9. A szolgáltatási szerződés megszűnése, elszámolás a felek között 

 

9.1. A Felek között jelen ÁSZF alapján létrejövő szolgáltatási szerződés megszűnik, illetve megszüntethető: 

 • a szerződés automatikus megszűnése esetén – teljesüléskor, a határozott időtartam lejártával,

 • a megrendeléstől történő elállással, minden alkalommal írásban kezdeményezve 

 • a Bérbeadó elállásával vagy felmondásával. 

9.2. A felek a szolgáltatási szerződést közös megegyezéssel bármikor jogosultak megszüntetni azzal, hogy a megszüntetést írásba kell foglalni és annak tartalmaznia kell a felek teljeskörű elszámolását a lemondási szabályzat, díjazásának megfelelően. 

9.3. Felek a szolgáltatási szerződés bármely okból történő megszűnése esetén köteles legkésőbb a megszűnéstől számított 15 (tizenöt) napon belül egymással elszámolni. 

10. Panaszügyintézés 

10.1. Amennyiben a Bérlőnek bármilyen panasza merülne fel az általa igénybe vett szolgáltatással összefüggésben, úgy jogosult panasszal élni a Bérbeadónál. 

10.2. A Bérbeadó a tevékenységével kapcsolatos bérlői kifogásra a 2. pontban rögzített elérhetőségeken történt előterjesztést követő legkésőbb 30 napon belül érdemben válaszol, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módját. 

10.3. A Bérlő nem minősül fogyasztónak, így a fogyasztóvédelmi jogszabályok jelen szerződéses viszonyra nem irányadóak. 

11. Joghatóság, alkalmazandó jog 

11.1. A jelen ÁSZF-re, a Szolgáltatói szerződésre, illetve az ezen szerződésekkel kapcsolatban támadt bármely jogvita elbírálására a magyar jog az irányadó. 

11.2. A Felek a magyar bíróságok joghatóságának vetik alá magukat. A jelen ÁSZF alapján keletkező jogvita elbírálására a felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét, amennyiben pedig az a vonatkozó hatásköri szabályok alapján nem lehetséges, a hatáskörrel bíró, illetékes magyar bíróságok járnak el az ügyben. 

11.3. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 

11.4. A jelen ÁSZF szerinti szerződés a Felek között az ÁSZF Felhasználó általi elfogadásával jön létre. 

11.5. Jelen ÁSZF minden rendelkezése önállóan értelmezendő. Abban az esetben, ha valamely bíróság vagy hatóság döntéséből eredően egyes részei a továbbiakban nem alkalmazandóak, a fennmaradó rendelkezések továbbra is érvényesek és joghatás kiváltására alkalmasak maradnak.

12. Az ÁSZF elérhetősége és módosítása 

12.1. A Bérbeadó biztosítja (honlap nyitó oldalon található linkben és az online foglalási felületen), hogy a Bérlő az ÁSZF elfogadását megelőzően annak tartalmát megismerhesse, értelmezhesse. 

12.2. A Bérbeadó az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét közzéteszi honlapján (www.studioheaven.hu), amely így bárki számára hozzáférhető, nyilvános. 

12.3. A Bérbeadó fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítja. Bérbeadó a módosított ÁSZF szövegét annak hatálybalépését megelőző 15 (tizenöt) nappal honlapján közzéteszi. 

13. Személyes adatok kezelése 

13.1. A jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatás teljesítése során a Szolgáltató, mint adatfeldolgozó a Felhasználó, mint adatkezelő nevében személyes adatokat nem kezel. Az adatkezelést az Online foglaló rendszer működtető: booked4.us Kft. végzi. 

14. Vis Maior 

14.1. Azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárási viszontagság, áramkimaradás, sztrájk, stb.) amely felett sem a Bérbeadó, sem a Bérlő nem bír ellenőrzéssel – vis maior – bármely felet felmenti a szerződésből eredő kötelezettségei teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. 

14.2. Betegségek, covid általi érintettség nem tartoznak a szerződést befolyásoló vis maior okok közé. 

14.3. A szerződő felek a lehetőségeken belül minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák. 

15. Érvénytelenségi klauzula 

15.1. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan, vagy azzá válik, az a többi rendelkezést nem érinti, azok érvényben és hatályban maradnak. Ebben az esetben a Feleknek az érvénytelen/végrehajthatatlan rendelkezés helyett el kell fogadniuk egy, az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezéshez hasonló olyan rendelkezést, amely leginkább összhangban áll a Felek szerződési céljaival, és a korábbi, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyult rendelkezéshez a legközelebb áll tartalmában.

bottom of page